อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

มาตรฐานดี

มาตรฐานดี หมายถึง สมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาของผู้เรียนตามองค์ประกอบของการจัดการศึกษา วิชาชีพด้านอาชีวศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ และกิจนิสัย

image blog

เอกลักษณ์

"พัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ และความเป็นสากล"

วิทยาลัยชั้นนำแห่งนวัตกรรม หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเป็นฐาน โดยการส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อการบริหารจัดการศึกษา วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน