หลักสูตรสองภาษา    

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ