วิสัยทัศน์ & พันธกิจ พัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ และความเป็นสากล

พันธกิจที่ 1

ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พันธกิจที่ 2

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทันสมัยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พันธกิจที่ 3

พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้หลักการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พันธกิจที่ 4

พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 5

พัฒนาสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง Excellent Center รองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ(EEC)