ปรัชญาวิทยาลัย "มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย"

มาตรฐานดี

วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพถึงระดับที่ฝ่ายต่าง ๆ ยอมรับคุณภาพในที่นี้ หมายถึง คุณภาพของบุคลากรของกระบวนการทำงานและของปัจจัยเกื้อหนุน การเรียนการสอนจึงเน้นหนักทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ นักเรียน นักศึกษา ทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และคอมพิวเตอร์ ได้สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบัน

กิจกรรมเด่น

วิทยาลัยฯ ให้นักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์ของงานมีประสบการณ์ตรงโดยส่งนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกในสถานประกอบการทั้งภาครัฐบาลและเอกชนก่อนจบการศึกษา

ทางโรงเรียนเชื่อว่าการจัด กิจกรรมเป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี วิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬาทุกประเภททั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา เพื่อสุขภาพพลานามัยและพัฒนาจิตใจของนักเรียน นักศึกษา

เน้นวินัย

วินัยเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างปกติสุข คนที่มีระเบียบวินัยจะเป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่องค์กรในสังคมได้วางไว้ โรงเรียนได้ปลูกฝังการมีระเบียบวินัยในตนเองและมีวินัยในสังคม