ประวัติวิทยาลัย

• วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีพื้นที่ 22 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 80/90 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดย ดร.อุไรวรรณ ตันประกัสร์ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมีแนวคิดที่จะผลิตกำลังคนสนองความต้องการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

• พ.ศ.2527 รับนักเรียนในปีการศึกษาแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ประเภทวิชา คือ 1. ประเภทวิชาข่างอุตสาหกรรม 2 สาขา คือ ข่างไฟฟ้ากำลังและช่างยนต์ 2. ประเกทวิชาพาณิชยกรรม 3 สาขา คือ การบัญชี , การขายและเลขานุการ มีอาคารเรียน 3 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียน 4 ขั้น 1 หลัง อาคารฝึกปฏิบัติช่างไฟฟ้า - ช่างยนต์ 1 หลัง และอาคารฝึกปฏิบัติวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 หลังรับนักเรียนใน ปีแรก จำนวน 238 คน โรงเรียนได้เชิญคณาจารย์จากสถาบันทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรักษาด้านช่างอุตสาหกรรม

• พ.ศ.2530 มีการปรับตำแหน่งบริหาร โดยแต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ ศรีชวนะ เป็นครูใหญ่ และ ดร.อุไรวรรณ ตันประกัสร์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

• พ.ศ.2531 ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

• พ.ศ.2534 เปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษามาใช้ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

• พ.ศ.2536 เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยแต่งตั้งนางสาววรรณา ตันประกัสร์เป็นผู้อำนวยการแทน นายกิตติศักดิ์ ศรีชวนะ ซึ่งไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

• พ.ศ.2537 ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ขั้น 1 หลัง จำนวน 16 ห้องเรียนเป็นอาคารเรียนของแผนกช่างอุตสาหกรรม

• พ.ศ.2539 ก่อสร้างอาคารต่อเติมแผนกบริหารธุรกิจ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น8 ห้องเรียน 2 ห้องปฏิบัติการ

• พ.ศ.2540 ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคยานยนต์

• พ.ศ.2540 ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคยานยนต์

• พ.ศ.2545 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และห้องประชุมเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น

• พ.ศ.2547 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน

1. จัดทำสวนประติมากรรมรีไซเคิล"สวนอุโรรรณวนา" เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 72 พรรษโดยพระสถาปนาพุทธิรังโส

2. ย้ายที่ตั้งองค์พระวิษณุมาประดิษฐาน ณ สวนหน้าอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ

3. ปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ และติดเครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนชื่อเป็น "หอประชุมลีลาวดี"

• พ.ศ.2548 ขยายหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาวิซาการโรงแรมและบริการ)

• พ.ศ.2549 ขยายหลักสูตรประกศนียบัตรวิชาชีพนั้นสูง สาาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ ,จัดสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน มูลค่า 6,500,000 บาท

• พ.ศ.2550 ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาธุรกิจค้าปลีก ขยายหลักสูตรระดับประกาศนี่ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาจัดการธุรกิจค้าปลีก 2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป 3) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคนิค อุตสาหกรรม

• ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

• พ.ศ.2551 ขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพขั้นสูง 1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาทคนโลยีสารสนเทศก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ มูลค่า 6,800,000 บาท

• พ.ศ.2552 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า-แก๊ส แผนกเทคนิคพื้นฐานจำนวน 1 หลัง และอาคารปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง

• พ.ศ.2553 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ เป็นสมัยที่ 2

• พ.ศ.2554 ปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์สำหรับนักเรียน นักศึกษา

• พ.ศ.2555 ก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่

• พ.ศ.2556 เปลี่ยนแปลงการใข้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

• พ.ศ.2559

1. ได้รับใบอนุญาตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เลขที่ชบ.012/2559 ชื่อ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซลบุรี

2. ได้รับอนุญาตให้ปืนผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มเติมจำนวน 2 สาขาอาชีพ ดังนี้ (สาขาอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1)

• พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การประกวดโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จากผลงาน " รูปแบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี " ของคุรุสภา

• พ.ศ.2561 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดโครงการ1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จากผลงาน * รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิวุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี " ของคุรุสภา

• พ.ศ.2562 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการคิดสรรผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ" จากผลงาน "รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่อง เชื่อมโยงการอาชีวศึกษา รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" สำนักงานคุรุสภา

• พ.ศ. 2562 ได้รับ "รางวัลสถานศึกษาที่มีแผนงานโครงการโดดเด่น" จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

• พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาคและรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ การประกวดโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ผลงาน "การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบ การเรียนรู้วิชาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องเชื่อมโยงการอาชีวศึกษา รองรับเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" สำนักงาน คุรุสภา

• พ.ศ. 2564 รางวัล ระดับเหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการพลิกวิกฤตสู่โอกาสการ จัดการเรียนรู้สายวิชาชีพ แบบผสมผสานภายใต้การเปลี่ยนแปลงฐานวิถีชีวิตใหม่ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ    

พ.ศ.2536

ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน

พ.ศ.2542

ได้รับธงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารในการคัดเลือก สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาดีเด่น ในการเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ.2542

ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในการแข่งขัน คอมพิวเตอร์นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2549

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี ใน การประกวดสื่อ Power Point รณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในการจัดงานฉลองครบ 20 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ

พ.ศ.2549

ได้รับคัดเลือก “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 1)"

พ.ศ.2552

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พ.ศ.2553

ได้รับคัดเลือก “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 2)"

พ.ศ.2558

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่(ครั้งที่3) และ โล่ถาวรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัยซ้อน