งานประกันคุณภาพ

วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี “พัฒนาการอาชีวศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ และความเป็นสากล”